Xin chào ! Bạn chưa có tài khoản? Đăng ký
Follow us on
Follow us on Facebook Follow us on Twitter Linked In Flickr Watch us on YouTube My Space Blogger
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234
Hiện kết quả từ 31 tới 39 của 39
 1. #31
  Thành Viên Avatar của vantuqh
  Tham gia ngày
  Mar 2022
  Bài gửi
  2
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  1  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  bác cài trên vps hay trên máy tính của mình thế . có hướng dẫn cài trên window ko bác
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 2. #32
  Thành Viên Avatar của phungbaphu
  Tham gia ngày
  Apr 2019
  Bài gửi
  8
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  2  
  Thanked 1 Time in 1 Post  
  thằng chủ thớt này lừa tôi mất 3m nhé ae
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 3. The Following User Says Thank You to phungbaphu For This Useful Post:

  heroes1412 (05-01-2022)

 4. #33
  Thành Viên Avatar của rik6789
  Tham gia ngày
  Feb 2020
  Bài gửi
  8
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  1  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  Có hướng dẫn ** thể không bạn, mấy file tải về thì cho vào mục nào, với thay đổi ip web ở chỗ nào
  Quote Nguyên văn bởi notiam  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  Hướng dẫn anh em tài liệu setup nhé :
  ) tên này share lên lấy phí setup 1m nên mình bày luôn cho các bác
  Install environment


  1. Nginx


  • sudo apt update
  • sudo apt install nginx


  1. Mysql(mysql5.7)


  • sudo apt update
  • sudo apt install mysql-server
  •  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 


  1. Redis


  • sudo apt update
  • sudo apt install redis-server
  • sudo nano /etc/redis/redis.conf
  • edit: supervised systemd ( [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] )


  1. Php(php7.2)


  • sudo apt update
  • sudo apt install php7.2-fpm php7.2-mbstring php7.2-mysql php7.2-curl


  1. Dotnet core(2.1)


  • wget  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  • mkdir -p /opt/dotnet && tar zxf dotnet-sdk-2.1.805-linux-x64.tar.gz -C /opt/dotnet
  • nano ~/.bashrc

  # add 2 lines export to file
  export DOTNET_ROOT=/opt/dotnet
  export PATH=$PATH:/opt/dotnet

  • source ~/.bashrc


  1. Java(jdk-8)


  • Download jdk-8u241-linux-x64.tar.gz
  • Upload to server
  • sudo mkdir -p /opt/jdk
  • sudo tar -zxf jdk-8u241-linux-x64.tar.gz -C /opt/jdk
  • sudo update-alternatives --install /usr/bin/java java /opt/jdk/jdk1.8.0_241/bin/java 100
  • sudo nano /etc/environment

  JAVA_HOME=/opt/jdk/jdk1.8.0_241
  JRE_HOME=/opt/jdk/jdk1.8.0_241/jre

  • source /etc/environment


  1. Rabbitmq


  • sudo sh -c 'echo "deb  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  $(lsb_release -sc) contrib" >> /etc/apt/sources.list.d/erlang.list'


  • wget  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  • sudo apt-key add erlang_solutions.asc
  • sudo apt update
  • sudo apt install erlang
  • sudo sh -c 'echo "deb  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  $(lsb_release -sc) main" >> /etc/apt/sources.list.d/rabbitmq.list'
  • wget -O-  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  | sudo apt-key add -
  • wget -O-  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  | sudo apt-key add -
  • sudo apt update
  • sudo apt install rabbitmq-server
  • sudo systemctl enable rabbitmq-server
  • sudo systemctl start rabbitmq-server
  • sudo systemctl stop rabbitmq-server
  • sudo rabbitmq-plugins enable rabbitmq_management
  • sudo systemctl restart rabbitmq-server


  # add user rabbitMQ

  • sudo rabbitmqctl add_user [user] [password]
  • sudo rabbitmqctl set_user_tags [user] administrator
  • sudo rabbitmqctl set_permissions -p / [user] ".*" ".*" ".*”  • sudo rabbitmqctl delete_user guest
  • sudo rabbitmqctl list_users


  1. Hazelcast & Hazelcast management(hazelcast-3.12.5)


  • Download hazelcast-3.12.5.tar.gz
  • sudo tar -zxf hazelcast-3.12.5.tar.gz -C /opt/hazelcast
  • Add password group dev trong file /opt/hazelcast/hazelcast-3.12.5/bin/hazelcast.xml

  <group>
  <name>dev</name>
  <password>zHZ+2aj7xzWV7fBJ</password>
  </group>

  • Run ./startup.sh trong /opt/hazelcast/hazelcast-3.12.5/bin


  1. Mongodb


  • wget -qO -  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  | sudo apt-key add -
  • echo "deb [ arch=amd64,arm64 ]  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  bionic/mongodb-org/4.2 multiverse" | sudo tee /etc/apt/sources.list.d/mongodb-org-4.2.list
  • sudo apt-get update
  • sudo apt-get install -y mongodb-org


  # create user login

  • mongo
  • > use admin
  • > db.createUser(

  {user: "admin",
  pwd: "HjUj87^&gdj**182+_)%&jfhjHKDSJ",
  roles:[{role: "userAdminAnyDatabase" , db:"admin"}]})

  Install modules


  1. Game email


  • Module thực hiện chức năng nhận và gửi email
  • Up code game-email vào thư mục /home/game-email
  • Thay cấu hình database Game.API trong file game-email/Game.API/appsettings.json
  • Thay cấu hình database và ApiKey sendgrid Game.SendEmail trong file game-email/Game.SendEmail/appsettings.json
  • cd game-email
  • ./install.sh  1. Game pay

  Frontend

  • Install nvm:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  • Download source code pay-frontend
  • cd pay-frontend
  • npm install #cài đặt thư viện
  • ng serve #chạy code trên local
  • ng build --prod #build production
  • Lưu ý: thay urlApi gọi backend game pay trong file environment.prod.ts, environment.ts trong thư mục /pay-frontend/src/environments

  # Deploy to server:

  • Up code được build trong thư mục dist/frontend vào thư mục /var/www/game-pay
  • cấu hình nginx:
   • tạo file cấu hình: nano pay.lucky789.online
   • copy nội dung dưới đây vào file:

  server {
  listen 80;
  server_name pay.lucky789.online;
  root /var/www/game-pay/frontend;
  index index.html;

  location / {
  try_files $uri $uri/ /index.html;
  }
  }

  • ln -s -v /etc/nginx/sites-available/pay.lucky789.online /etc/nginx/sites-enabled/.
  • service nginx reload


  Cài đặt node ETH

  • Install parity


  • bash <(curl  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  -L)


  • Tạo service chạy parity
   • sudo nano /etc/systemd/system/parity.service

  • Copy nội dung sau đây vào file

  [Unit]
  Description=Parity
  [Service]
  Type=simple
  ExecStart=/usr/bin/parity --base-path /home/ubuntu/parity --jsonrpc-interface 0.0.0.0 --jsonrpc-cors all --ws-interface 0.0.0.0 --jsonrpc-apis "web3,eth,net,parity,traces,rpc,parity_accounts,pe rsonal,parity_set"
  RemainAfterExit=no
  Restart=on-failure
  [Install]
  WantedBy=default.target

  • Reload daemon
   • sudo systemctl daemon-reload
   • sudo systemctl start parity.service

  • Kiểm tra status parity
   • sudo systemctl status parity.service


  Cài đặt node BTC

  • sudo add-apt-repository ppa:bitcoin/bitcoin
  • sudo apt update
  • sudo apt install bitcoind
  • Tạo service chạy bitcoind
  • sudo nano /etc/systemd/system/bitcoin.service
  • copy nội dung sau đây vào file

  [Unit]
  Description=Bitcoin Service
  [Service]
  Type=simple
  ExecStart=/usr/bin/bitcoind --datadir=/home/ubuntu/bitcoin --conf=/home/ubuntu/.bitcoin/bitcoin.conf
  RemainAfterExit=no
  Restart=on-failure
  [Install]
  WantedBy=default.target

  • Reload daemon
   • sudo systemctl daemon-reload

  • khởi tạo file bitcoin.conf


  • sudo systemctl start bitcoin.service


  • Tắt service để cấu hình file bitcoin.conf


  • sudo systemctl stop bitcoin.service


  • Cấu hình file bitcoin.conf
   • sudo nano .bitcoin/bitcoin.conf

  • copy nội dung sau vào file

  xindex = 1 # represents the transaction initial index
  listen = 1 # listen mode, start by default
  server = 1 # stands for opening RPC access
  rpcuser = vakaxa # RPC username
  rpcpassword = vakaxa@1234 # RPC password
  rpcallowip = 0.0.0.0/0 # Allows RPC to access IP
  dbcache = 4000
  walletnotify= /home/game-pay/Gamepay.BitcoinNotify/notify.sh %s

  • chú ý: walletnotify là nơi nhận và xử lý khi có notify về node.


  • start service bitcoin
   • sudo systemctl start bitcoin.service

  • check status service


  • sudo systemctl status bitcoin.service


  Backend

  • Thực hiện api backend cho frontend, gửi nhận bitcoin, ethereum, cập nhập giá crypto
  • Up code game-pay vào thư mục /home/game-pay
  • cd game-pay
  • ./install.sh  • Cấu hình nginx:


  • tạo file cấu hình: nano pay-api.lucky789.online
  • copy nội dung dưới đây vào file:

  server {
  listen 80;
  server_name pay-api.lucky789.online;
  location / {
  proxy_pass http://0.0.0.0:5001;
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection keep-alive;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
  }

  • ln -s -v /etc/nginx/sites-available/pay.lucky789.online /etc/nginx/sites-enabled/.
  • service nginx reload  • Thay đổi database, địa chỉ và thông tin kết nối coins (name: ApiServer, ScanBitcoinTrans, ScanEthereum, SendBitcoin, SendEthereum) trong game-pay/Gamepay.'name'/ appsetting.json


  • database: "DefaultConnection": "server=149.28.140.58;userid=mrlucky;password=mrlu cky@123!;database=gamepay;port=3306;Connection Timeout=120;Max Pool Size=1000;SslMode=none;"
  • coin:

  "Chain": {
  "Bitcoin": {
  "Url": "http://xx.xx.xx.xx:8332",
  "Username": "xxxxxxxxx",
  "Password": "xxxxxxxxxx",
  "ColdAddress": ""
  },
  "Ethereum": {
  "Url": "http://xx.xx.xx.xx:8545",
  "RootAddress": "0xxxxxxxxxxxxxxxxxx......",
  "PrivateKey": "your private-key",
  "ColdAddress": ""
  }
  }

  1. Backend


  • Up code backend vào thư mục /home/card-game
  • Cấu hình các thông tin database, rabbitmq, mongodb, hazelcast trong thư mục config mỗi project nếu có ví dụ thay đổi của VinPlayBackend trong thư mục backend/api/VinPlayBackend/config
  • cd backend
  • ./instal.sh

  # Cấu hình domain

  • Cấu hình domain các api(iportal, iwspay), ví dụ

  server {
  listen 80;
  server_name iportal.skybet999.com;
  location / {
  proxy_pass  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection keep-alive;
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
  }

  • Cấu hình domain các game(minigame, xocdia) ví dụ:

  server {
  listen 80;
  server_name wmini.skybet999.com;
  location / {
  proxy_pass  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
  proxy_http_version 1.1;
  proxy_set_header Upgrade $http_upgrade;
  proxy_set_header Connection "upgrade";
  proxy_set_header Host $host;
  proxy_cache_bypass $http_upgrade;
  proxy_set_header X-Forwarded-For $proxy_add_x_forwarded_for;
  proxy_set_header X-Forwarded-Proto $scheme;
  }
  }
  # Cấu hình thông tin game trên admin

  • Admin > Config > Config new: edit game_config (ios, ad, web)


  1. Source-client


  • Download, install cocos2d-x 3.17.2( [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] ,  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] )
  • Giải nén frameworks.zip vào thư mục source-client
  • Cấu hình HOST, BASE_URL, BASE_URL_NEW, PRE_LINK
   • HOST: domain chạy code game
   • BASE_URL: link api VinplayPortal
   • BASE_URL_NEW: link api wspay
   • PRE_LINK: domain

  • Chạy source code: cocos run -p web


  # Thay đổi tên coin trên game

  • Change coin name: source-client/src/Game/GameMng/GameManager.js

  GameManager.config = {
  moneyName: "Win",
  moneyNameUpper: "WIN",
  moneyNameLower: "win",
  hiddenXu: !0,
  cuphap: "OZZ"
  };
  # Deploy lên server

  • cocos compile -p web -m release # chạy lệnh để compile source code
  • Up code sau khi compile trong thư mục publish/html vào thư mục /var/www/card-game/web
  • Cấu hình sites:
   • nano com.lucky789.game #tạo file cấu hình
   • copy nội dung dưới vào file

  server {
  # port listen, change to 80 when config domain below
  listen 84;
  listen [::]:84;

  # setup domain, uncomment when config
  #server_name game.lucky789.com;

  root /var/www/card-game/web;
  index landing.html;

  location / {
  try_files $uri $uri/ =404;
  }
  }

  • ln -s -v /etc/nginx/sites-available/com.lucky789.game /etc/nginx/sites-enabled/.
  • service nginx reload # reload lại cấu hình nginx


  1. Admin, Superadmin, Daily


  • Up code vào thư mục /var/www/card-game
  • Thay đổi cấu hình config domain trong application/config/config.php, cấu hình database trong application/config/database.php
  • Cấu hình sites admin(superadmin, daily làm tương tự)


  • nano admin.lucky789.game #tạo file cấu hình
  • copy nội dung dưới vào file

  server {
  charset utf-8;
  client_max_body_size 128M;

  listen 82; ## listen for ipv4
  #listen [::]:80 default_server ipv6only=on; ## listen for ipv6

  #server_name admin.lucky789.com;
  root/var/www/card-game/admin;
  indexindex.php;

  location / {
  # Redirect everything that isn't a real file to index.php
  try_files $uri $uri/ /index.php$is_args$args;
  }

  # deny accessing php files for the /assets directory
  location ~ ^/assets/.*\.php$ {
  deny all;
  }

  location ~ \.php$ {
  include fastcgi_params;
  fastcgi_param SCRIPT_FILENAME $document_root$fastcgi_script_name;
  fastcgi_pass unix:/var/run/php/php7.2-fpm.sock;
  try_files $uri =404;
  }

  location ~* /\. {
  deny all;
  }
  }

  • ln -s -v /etc/nginx/sites-available/com.lucky789.admin /etc/nginx/sites-enabled/.
  • service nginx reload # reload lại cấu hình nginx


  Cấu hình game

  1. Tài Xỉu


  • Có bot


  • Bot được cấu hình trong file config/bots.txt và bots_vip.txt, bot thường và bot vip khác nhau số tiền đặt cược trong mỗi lần, được cấu hình trong file config_game.properties(tx_min_bet_value_vin, tx_max_bet_value_vin, x_min_bet_value_xu, tx_max_bet_value_xu)


  • Tính phí:


  • Trừ phí tiền thắng theo phần trăm MINIGAME_TAX_VIN trong /backend/game/Minigame/src/main/java/game/modules/minigame/entities/MinigameConstant.java. Thay đổi cần restart lại Minigame


  • Thuật toán tài xỉu :


  • Mỗi lượt quay tài xỉu, hệ thống sẽ load random số lượng bot trong danh sách bot trong file, số lượng random được cấu hình trong config_game.properties
  • Số lượng bot tài sẽ lấy random từ totalbot/2.5 => (totalbot - totalbot/2.5), số lượng bot xỉu bằng totalbot trừ bot tài.
  • Mỗi user bot được add thêm tiền nếu thiếu tiền và được sinh 1 trường TimeBetting từ 1-60, để mỗi lượt quay bộ đếm count từ 1 đến 60 sẽ lấy tương ứng user có timebetting == 60 - count đặt cược.
  • Khi vòng lặp count == 60 thì sẽ dừng đặt cược, từ 61 đến 85 sẽ xử lý phần quay xúc xắc
  • Nếu tổng số tiền người chơi đặt tài(chỉ tính tiền của user, ko tính bot) trừ tổng số tiền người chơi đắt xỉu lớn hơn MinCtrl(fix cứng 1.000.000) thì xúc sắc sẽ ra xỉu và ngược lại xúc sắc ra tài trường hợp còn lại thì xúc xắc random.
  • Quy tắc trả tiền : khi số tiền đặt chênh lệch tài và xỉu là 1.000.000, hệ thống sẽ tự cân kèo. nếu tài nhiều hơn xỉu mà kết quả về tài, thì chỉ trả thưởng bằng số lượng bên xỉu, những người đánh tài sau sẽ được trả lại. còn nếu về xỉu thì tài vẫn mất hết không được trả lại.
  • Đến count == 85 sẽ reset lại lượt chơi, load lại bot, đến giây 90 reset count về 0 bắt đầu lượt chơi mới.


  • Thay đổi MinCtrl:


  • Thay đổi giá trị config MinCtrl trong backend/game/Minigame/src/main/java/game/modules/minigame/TaiXiuModule.java


  1. Xoc Dia


  • Có bot
  • Tạo phòng:


  • Người chơi không được phép tạo phòng
  • Tự động tạo phòng cấu hình theo file conf/gameroom.json - số lượng phòng, thể loại phòng, số lượng người chơi tối đa, tiền cược


  • Load bot:


  • Cài đặt load bot isBot=1 trong file conf/cluster.properties, nickname khởi tạo bot trong file conf/bot.json, đăng nhập, kiểm tra tiền của bot thiếu tiền sẽ tự động cộng thêm tiền cho bot.
  • Thuật toán chơi : khi bắt đầu ván chơi, người chơi đặt cửa, sau khi đặt cửa xong, hệ thống kiểm tra tổng số tiền đặt chẵn và số tiền đặt lẽ. sellPot = totalEven - totelOdd. nếu sellPot > 0; hệ thống sẽ bán chẵn số sellPot; nếu số sell bot được mua hết thì chạy theo luồng bình thường, nếu không ai mua thì hệ thống trả lại số sellPot đã bán cho user( nếu user đặt đúng cửa nhiều). khi đó kèo 2 bằng nhau. Trường hợp chỉ có người đặt về 1 phía, khi hoàn tiền 2 bên đều còn lại 0, hệ thống sẽ bắt đầu lại ván mới, ngược lại, hệ thống bắt đầu tính toán kết trả và trả thưởng ** thể :
  • Tính toán số tiền chênh lệch của user giữa hai cửa chẵn và lẻ, kiểm tra lợi nhuận của hệ thống nếu chưa đặt được lợi nhuận tối tiểu(cài đặt trong file cầu hình) -> tạo kết quả cho cửa đặt ít hơn thắng. Khi đã đặt được tỉ lệ max(file cấu hình), kiểm tra tỉ lệ trả thưởng cho user(trong file cấu hình), sinh random từ 1 -> 100, nếu nhỏ hơn tỉ lệ trả thưởng -> trả về cửa đặt nhiều hơn thắng. Còn lại sẽ sinh random


  • Thay đổi lợi nhuận tối thiểu, lợi nhuận tối đa, tỉ lệ trả thưởng cho user


  • Thay đổi các thông tin bên dưới trong file: /backend/game/xocdia/config/xocdia.properties

  # tien thu toi thieu theo phe
  revenueSysMin=100000
  # tien thu toi da theo phe
  revenueSysMax=500000
  # ty le tra lai tien cho user
  ratioGetRevenueSysMax=100

  • Tính phí:


  • Trừ phí tiền thắng theo phần trăm commission rate(cài đặt trong conf/gameroom.json)
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 5. #34
  Thành Viên Avatar của clbgame2000
  Tham gia ngày
  Nov 2020
  Bài gửi
  14
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  18  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  ai có video hay file hd chi tiết xíu k ạ
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 6. #35
  Thành Viên Avatar của dpudd
  Tham gia ngày
  Apr 2022
  Bài gửi
  3
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  1  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  Bạn coá thể hướng dẫn mik sét up đc ko ạ!!
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 7. #36
  Thành Viên Avatar của phungbaphu
  Tham gia ngày
  Apr 2019
  Bài gửi
  8
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  2  
  Thanked 1 Time in 1 Post  
  em nhận cài đặt nhé giá bằng chầu cafe nhé
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 8. #37
  Thành Viên Avatar của naquoc1204
  Tham gia ngày
  Jul 2022
  Bài gửi
  1
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  0  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  bạn Setup giúp mình gửi phí nhé
  LH: tele @ken_nguyen1204
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 9. #38
  Thành Viên Avatar của tranhung89
  Tham gia ngày
  Jul 2022
  Bài gửi
  3
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  0  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  Tài chính em 80-100m cần mua source xịn.
  ib gửi link/app demo cho em.
  tele em: @tranhung89
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 10. #39
  Thành Viên Avatar của robbenem
  Tham gia ngày
  Aug 2022
  Bài gửi
  1
  File đã đăng
  0
  Đã mua
  0
  Đã bán
  0
  Tiền hiện có
  0 Xu
  Thanks
  0  
  Thanked 0 Times in 0 Posts  
  IB mình liên hệ nhé
  Cùng nhau xây dựng một clb đoàn kết cùng phát triển nhé !

 

 
Trang 4/4 ĐầuĐầu ... 234

Chủ đề tương tự

 1. Năm Mới Share web quản lý tài khoản mới... sưu tầm đc
  Gửi bởi Trong trong mục SQL Server & Website
  Trả lời: 2
  Bài cuối: 12-20-2019, 07:44 AM
 2. [TLBB] Năm Mới Mà Sao không có Bro Nào share sv gì làm cho box sôi động lên như xưa đi plz
  Gửi bởi Nguyễn Tai trong mục Hỏi Đáp/ Yêu Cầu
  Trả lời: 3
  Bài cuối: 02-10-2019, 10:49 AM

Từ khóa (Tag) của chủ đề này

Quyền viết bài

 • Bạn không thể gửi chủ đề mới
 • Bạn có thể gửi trả lời
 • Bạn không thể gửi file đính kèm
 • Bạn có thể sửa bài viết của mình
 •  
Múi giờ GMT +7. Hiện tại là 08:33 AM
Powered by vBulletin® Version 4.2.0
Copyright © 2022 vBulletin Solutions, Inc. All rights reserved.
CLBGAMEVIET không chịu trách nhiệm về Luật Bản Quyền của các tài liệu, bài viết v.v...được đăng tải trên diễn đàn này.
Diễn đàn phát triển dưới sự đóng góp của tất cả thành viên. BQT chỉ là những người thành lập ra sân chơi, quản lý và duy trì về mặt kỹ thuật, nội dung khi hợp lệ. Các tài nguyên được cung cấp ở đây được tải trên nhiều website trên thế giới chỉ có thể được sử dụng cho mục đích tham khảo và học tập, vui lòng không trực tiếp thương mại hóa chúng. Nếu tranh chấp bản quyền phát sinh do sử dụng thương mại, mọi trách nhiệm sẽ do người dùng chịu