*Image:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ]  ( [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] )...
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Link:
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
Các hiệu ứng MuEmu
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 
 [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 


Diễn đàn thảo luận CLBGAMEVIET.COM - http://clbgameviet.com