Nếu các bạn không muốn chạy GS_CS mà vẫn move được qua các map thuộc GS_CS ngay ở GS thì làm như sau:
mở file Mapserverinfo.dat

Code:
0
  0   0  1  S123.123.123.123  55903
  19  0  0  S123.123.123.123  55919
end
1
  0    0    30    19
  0    0    31    19
  0    0    34    19
  19    1    30    -1
  19    1    31    -1
  19    1    34    -1
end

sửa lại như dưới đây

Code:
0
  0   0  1  S123.123.123.123  55903
  19  0  0  S123.123.123.123  55919
end
1
end
======> như vậy các bạn có thể thoải mái move qua crywolf, lorrendeep mà không cần GS_CS !

Nếu muốn có qoái và các NPC để làm nhiệm vụ thì các bạn copy nội dung của MonsterSetBaseCS.txt qua file MonsterSetBase.txt