Download:  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy ] 

Trang download game: Đang cập nhật

Hướng dẫn config:


Code:
FanpageMở file index.html và js/skin-home-v3.jstìm  [Bạn cần đăng nhập để xem link ! Chưa có tài khoản? Hãy  ]  và sửa lại thành link fanpage của bạn
Code:
Bảng Xếp hạngMở file config.php$url = "http://id.huyenthoaimu.com.vn";-->Sửa thành quản lý NBB của bạn
DEMO: