system.cfg thêm dòng này System_CodePage=1258 xóa cái dòng kia đi